Pressemelding fra Nordiske Kvinner mot Vold 2012

24 Juni 2012
Likestillingsparadiset Norden

211 Nordiske deltagere var samlet til konferansen "Nordiske Kvinner Mot Vold" i Helsinki 7. - 9. september, hvor temaet stalking var satt på dagsorden.

Majoriteten av nordiske borgere kan velge hvor de vil jobbe og hvor de vil bosette seg, slik at de kan leve et godt og trygt liv med familie og sitt nettverk. På konferansen ble det lagt frem dokumentasjonen på at dette ikke er en realitet for de mange tusen trusselutsatte kvinner og deres barn, som er på flukt fra en tidligere samlivspartner eller noen i sin nærmeste familie. 

Det katastrofale er at disse kvinnene og barna ikke kan føle seg trygge med en voldsalarm eller et besøksforbud. Dokumentasjonen fra Norden viser at brudd på besøksforbud sjelden har gitt noen sanksjoner, og i noen tilfeller har kvinner og til og med deres barn blitt drept.

Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) fastsetter at en hver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til bevegelsesfrihet innenfor dette territorium, og rett til fritt å velge sitt bosted.

På grunn av et manglende reelt rettsvern fra trusler mot vold og drap må kvinner og deres barn i Norden leve i skjul på hemmelige adresser for å anonymisere sitt bosted, sin identitet og sin eksistens overfor overgriper/ene. Mange kjemper fortvilet og forgjeves for å komme ut av sin håpløse situasjon.

Hvor lenge skal rettsstatene i likestillingsparadiset Norden sitte passivt og se på at kvinnene og barna på flukt ikke får sine menneskerettigheter ivaretatt? Hvor mange brudd på EMK skal statene begå før de gir de utsatte retten til bevegelsesfrihet, retten til aktivt å delta på alle områder i samfunnet?

NKMV mener det er noe galt med rettsstatene når voldsutsatte kvinner skal bære byrden. Poenget er at den overgrepsutsatte kvinnen får leve et normalt liv. I dag er det dessverre motsatt. Trusselutøverne lever normalt, mens voldsutsatte kvinner og barn jages rundt på en evig flukt!

Det er derfor et samstemmig krav fra "Nordiske Kvinner Mot Vold" at kvinner og barn utsatt for systematisk forfølgelse (stalking) øyeblikkelig blir prioritert og tatt på alvor på lik linje med andre kriminalitetsofre. Det må starte med å få på plass stalkinglovgivningen, samtidig må kompetansen når det gjelder menns vold mot kvinner økes i rettsapparatet og samfunnet generelt.

For mer informasjon

Tove Smaadahl                                Lone Alice Johansen

Daglig leder                                       Informasjonsrådgiver

Tlf +47 90 57 91 18                           Tlf +47 97 13 76 91

 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold