Vigtige anbefalinger til dansk ligestilling fra FN komite

27 Marts 2015

Sidder du nu og tænker ”hvorfor kommer FN med anbefalinger til dansk ligestillingspolitik?” så start nederst i denne artikel. Er du helt med på hvad CEDAW er og hvorfor komiteen kommer med anbefalinger til Danmark, så spring slutningen over.

FNs CEDAW komite kom 6. marts med dens bemærkninger og anbefalinger til Danmarks ligestillingsarbejde. Og det var bemærkninger og anbefalinger, som vi i Kvinderådet er meget enige i. Anbefalingerne til en øget indsats kommer hele vejen rundt i den ligestillingspolitiske sfære: beskæftigelse, uddannelse, vold, mainstreaming, prostitution, trafficking, lovgivning, repræsentation (specielt ift. kommuner og bestyrelser), uligeløn, 24 års reglen og dataindsamling.

Eksempler på anbefalinger

Det 10 sider lange ”Concluding observations on the eight periodic report of Denmark” dokument kom i starten af marts og lad os give et lille indblik i nogle af de betragtninger og anbefalinger, komiteen har til Danmark.

Indenfor mainstreaming påpeges det, at staten skal facilitere udviklingen af kønsmainstreamings værktøjer til brug ved lovgivning, således at ligestillingsvurderingerne af lovforslag bliver bedre. Komiteen er også på mainstreaming området bekymret over, at størstedelen af danske kommuner, trods den nationale mainstreaming strategi, ikke har en strategi eller plan for området.

I forhold til prostitution bemærker komiteen utilstrækkeligheden af de midler, der bruges til at nedbringe efterspørgslen efter prostituerede. Endvidere anbefales det, at man styrker indsatsen overfor de kvinder, der vil forlade prostitution. På trafficking området påpeges det, at der er brug for bedre beskyttelse af ofrene under identifikationsprocessen.

På området vold anbefales Danmark at vedtage lovgivning, der sikrer dataindsamling om alle former for vold mod kvinder samt vedtage lovgivning, der sikrer beskyttelse af kvinder i forbindelse med psykisk vold.

.
http://kvinderaadet.dk/…/cedaw_concluding_observations_2015…

Repræsentationen tages naturligvis også op og her anbefales det bl.a., at staten tager midlertidige foranstaltninger i brug for at sikre et lige antal kvinder og mænd på opstillingslisterne til kommunalvalg for at sikre kvinders lige repræsentation i det politiske liv. På virksomhedsniveau påpeges det, at der skal sættes klart definerede sanktioner op for de virksomheder, der ikke når de opsatte ligestillingsmål ift. repræsentation.

På uddannelsessiden nævnes etableringen af master studier og forskning indenfor køn, som noget der bør fremmes.

Indenfor beskæftigelsesområdet understreges nødvendigheden af at indsamle data på køn og løn, som kan sammenlignes mellem forskellige erhverv ligesom nødvendigheden af en klar vejledning og retningslinjer om lige løn for arbejde af samme værdi understreges.

Ovenstående fremhævede anbefalinger og bekymringer udfoldes naturligvis i hele deres længde i selve dokumentet, ligesom vi kun har haft plads til at fremhæve nogle af anbefalingerne. Læs dokumentet i hele dets længde her....
http://kvinderaadet.dk/…/cedaw_concluding_observations_2015…

Kvinderådet mener

Det kan siges meget kort – vi bakker op om CEDAW komiteens anbefalinger og synes det er vigtigt, at vi engang imellem bliver set på med øjne udefra. Vi synes i al beskedenhed, at anbefalingerne lægger sig rigtig godt op ad de bemærkninger og områder, vi gjorde komiteen opmærksom på i vores skyggerapport til den officielle danske rapport.

Læs den officielle danske rapport og vores skyggerapport (ligger som et anneks bagerst i den officielle rapport) her… http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/621/60/PDF/N1362160.pdf?OpenElement

Vi anbefaler alle at sætte tid af til at læse de ti sider med anbefalinger og bruge dem i lobby arbejde for ligestilling indenfor alle områder i Danmark.

Baggrund

Danmark indsendte den officielle periodiske rapport til FNs Kvindekomite i 2014. Det var den ottende danske rapport til komiteen, hvor regeringen redegør for ligestillingssituationen i Danmark. En officiel rapport skal indsendes til komiteen hvert 4. år. Vedhæftet den officielle danske rapport er de såkaldte skygge-rapporter, som civilsamfundet kan lave på baggrund af den officielle rapport. Kvinderådet udarbejdede ligesom ved tidligere danske afrapporteringer også en skyggerapport til den ottende danske rapport, hvor vi kommenterede regeringens udlægning af ligestillingssituationen og hvor vi påpegede områder, hvor vi synes ligestillingen halter, hvor lovgivning mangler, oversete problemstillinger osv.

Kvindekomiteen, der også kaldes CEDAW komiteen, da den overvåger Kvindekonventionen (the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW), holder efterfølgende en slags eksamen af Danmark, hvor embedsmænd fra forskellige ministerier (bl.a. beskæftigelses-, ligestillings-, udenrigs-, social- og justitsministeriet) svarer på komiteens spørgsmål. Danmark blev eksamineret d. 24. februar i Geneve og det er på baggrund af dette møde og den officielle rapport fra Danmark, at komiteen kommer med dens anbefalinger, de såkaldte Concluding observations.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold