Venstre - Irene Simonsen

20 Maj 2014
Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Jeg vil stemme ja til forslaget og gøre hvad jeg kan, for at det gennemføres.

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar: Jeg går ikke ind for at kriminalisere prostitution. Jeg er bekymret for at kvinderne bliver stillet i en ringere position ved at kriminalisere det. Jeg tror på en social indsats, og håndholdt direkte hjælp til kvinderne. Også skal vi have meget mere fokus på handlede kvinder, og  effektivisere det internationale politisamarbejde på området.

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Det går jeg klart ind for, bare på national plan. Vi må bare ikke gå så langt at kommer indover de forskellige løndannelsesmodeller, herunder den danske model.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Mit udgangspunkt er liberal tankegang, og at der ikke lovmæssigt skal være en overordnet bestemmelse om, hvordan barsel fordeles mellem kønnene. Det er et familieanliggende indenfor private rammer.
Mener du, at ligestilling er en sag for EU?

Svar: Ja, det hører klart sammen med et demokrati, at der er ligestilling mellem kønnene. Det skal bare balancere. Bl.a. er jeg modstander af at lovgive om kvoter på kvinder i bestyrelser.


Hvad er din(e) ligestillingspolitiske mærkesag(er)i EU?

Svar: At der altid er valgfrihed og lige muligheder for kønnene. Mine grænser går der, hvor vi bliver overformynderiske og bestemmer hvordan en familie skal indrette sig. Der skal være plads til forskellighed og valgfrihed for den enkelte familie at indrette deres dagligdag efter egne ønsker og behov.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold