Udtalelse fra Kvinderådets repræsentantskabsmøde - Tabu om vold skal brydes. Kønsbaseret vold skal forebygges.

18 September 2012

Hvert år er 1,4 % af danske kvinder udsat for fysisk vold fra en tidligere eller nuværende partner. Det svarer til, at ca. 26.000 kvinder årligt udsættes for partnervold. Blandt unge kvinder i alderen 16-24 år er 6,5 % årligt udsat for fysisk, seksuel og/eller psykisk kærestevold. Det skønnes at ca. 10.000 unge kvinder årligt er udsat for fysisk kærestevold.

Kønsbaseret vold mod kvinder er et samfundsproblem, som kræver en langsigtet indsats. Regeringen har  siden 2002 gennemført en række initiativer, der har medvirket til at forbedre voldsudsattes situation og derigennem tilstræbt at reducere følgerne af volden. Men der har været relativt sparsom fokus på primær forebyggelse.

 Kvinderådet opfordrer derfor til, at den kommende handlingsplan, som skal afløse strategiplan 2010 - 2012, omfatter følgende initiativer:

  • Oplysning om konflikter og konfliktløsning i og uden for parforhold skal løbende indgå i undervisningen i folkeskolen og det videre uddannelsessystem.
  • Øget viden om køn og kønnede relationer skal derfor indgå i uddannelsen til alle professioner, der retter sig mod børne- og ungeområdet. Det vil sige at mainstreamingforpligtelsen (jf. ligestillingsloven) skal udmøntes i læreplanerne. Efteruddannelse af relevante personalegrupper skal sikres.
  • Kommunernes indsats skal kvalificeres, således at tværfaglige teams kan sikre tidlig opsporing og indsats over for potentielt voldsudsatte.
  • Bevillinger til konkrete forebyggelsestiltag skal være langsigtede (min. 5 år) og der skal sikres midler til kompetent evaluering af de enkelte tiltag.
  • Der skal afsættes midler til øget samarbejde mellem praktikere og forskere inden for feltet kønsbaseret vold.

En øget forebyggelsesindsats kan og skal ikke erstatte behovet for at forbedre og udvikle støtten, rådgivningen og behandlingsindsatsen  til voldsudsatte kvinder. Der er derfor behov for, at der samlet set afsættes flere midler til bekæmpelse af den kønsbaserede vold i alle dens former, herunder prostitution, mener Kvinderådet.

Randi Iversen
Forkvinde

Udtalelsen er vedtaget på Kvinderådets repræsentantskabsmøde, København d. 17/9 2012


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold