Socialdemokraterne - Christel Schaldemose

19 Maj 2014
Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Jeg stemte selv for forslaget og vil gøre det igen.

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar: Jeg stemte for en kriminalisering af kunderne. Efterspørgslen skal begrænses. Det er kunderne og ikke de prostituerede, som er skurkene her. Nu er det op til medlemsstaterne, om de vil lovgive på området. 

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Jeg vil fortsat arbejde for, at der bliver sat fokus på ligeløn i Europa-Parlamentet. Jeg er ikke bange for at lovgive på dette område, og fra politisk side kan vi være med til at opstille nogle incitamenter, der skubber arbejdsmarkedets parter i retningen mod mere ligeløn.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Ja. Kvinder skal ikke stilles dårligere på arbejdsmarkedet eller ift. pension og indkomst, blot fordi vi fra naturens side er udstyret til at skulle føde børn.


Mener du, at ligestilling er en sag for EU?


Svar: Ja i høj grad. Det er en af EU's kerneopgaver at gå forrest, når det gælder ligestilling, bekæmpelse af diskrimination og gode arbejdsvilkår for alle.


Hvad er din(e) ligestillingspolitiske mærkesag(er)i EU?

Svar: Min ligestillingspolitiske mærkesag i EU er lige adgang til barsel. For at have et velfungerende indre marked, har vi brug for kvinderne på arbejdsmarkedet. Men der skal være plads til at få børn, uden det koster på indkomst- og pensionsfronten.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold