SF - Magrete Auken

20 Maj 2014
Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Jeg støttede og vil altid støtte forslaget og kvinders ret til abort.

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar:  Jeg stemte for at kriminalisere sexkøb.

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Ligeløn er stadig et stort problem rundt omkring i EU og også i Danmark er kvinderne i gennemsnit lavere lønnet end mænd. Ligeløn har været et af EU's principper siden 1957 i artikel 119 som specifikt nævner ligeløn, men Europa-Kommissionen har indtil videre syltet området. I 2008 vedtog parlamentet en betænkning der skulle få Kommissionen til at tage affære og på trods af lovning fra særligt kommissær Reding måtte parlamentet i 2012 vedtage endnu en betænkning som endnu engang stiller skarpt på problemet. Vi vil fortsætte med at lægge pres på Kommissionen, som desværre sidder på initiativretten.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Jeg støttede forslaget om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og særligt 14 dages orlov til fædre der desværre faldt til jorden med få stemmer fordi højrefløjen (bl.a. fra anmark) stemte imod.

Mener du, at ligestilling er en sag for EU?

Svar: Ja, vi skal kæmpe for ligestilling på alle fronter og også i EU.


Hvad er din(e) ligestillingspolitiske mærkesag(er)i EU?

Svar: Ligeløn mellem mænd og kvinder, øremærket barsel til mænd, stærk repræsentation af begge køn overalt i samfundet.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold