Radikale Venstre - Christian Kjølhede

19 Maj 2014
Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Jeg ville have stemt for et sådan forslag, da det håndhæver de grundlæggende rettigheder i EU og forudsætningen for det samarbejde, som vi har i EU.

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar:  Jeg ønsker ikke et forbud af prostitution, da jeg grundlæggende mener, at mennesker selv må bestemme over deres krop. Jeg ønsker åbenhed og lovgivning, der sikrer gode arbejdsvilkår, da prostitution altid vil eksistere. Et forbud gør det sværere at komme den ulovlige menneskehandel og tvungen prostitution, som knytter sig til spørgsmålet og som virkelig er vigtigt at sætte hårdt ind imod.

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: At der i lande med lovbestemt løn samt i overenskomster ikke må diskrimineres på
baggrund af køn. Det skal overholdes.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Jeg er principielt imod at øremærke barsel. Det er jeg, fordi forældre selv skal kunne bestemme, hvordan barsel fordeles, og fordi alternative familieformer som fx regnbuefamilier vil kunne blive diskrimineret af en sådan lov. Retten til at tage barsel skal alle kunne have.

Mener du, at ligestilling er en sag for EU?

Svar: Ligestilling er i den grad en sag, som EU skal tage aktiv del i. Det skal man, fordi medlemslandene skal efterleve de grundlæggende principper i EU om ligestilling uanset køn, handicap, seksualitet, nationalitet m.v.. Det er desuden nødvendigt at sikre, at borgere kan undgå diskrimination på grund af deres køn, når de bevæger sig på tværs af grænser.

Hvad er din(e) ligestillingspolitiske mærkesag(er)i EU?

Svar:  EU skal arbejde for bedre ligestilling for alle borgere i EU. Man skal fra Europa-Parlamentets side aktivt sikre, at medlemslandene ikke har diskriminererende lovgivning, der skaber uligestilling og stå klar til om nødvendigt at sanktionere. Desuden skal man samtidigt holde øje med udviklingen og forbedringen af ligestilling i medlemslandene og give mulighed for at udveksle "best practice" for at fremme ligestillingen.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold