Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love

12 Oktober 2010
Kvinderådet finder det positivt, at regeringen har valgt at etablere et uafhængigt organ, der skal fremme, evaluere og overvåge samt støtte ligebehandling af kvinder og mænd samt bistå personer, der klager over forskelsbehandling. Det er en gennemførelse af forpligtelserne i ligebehandlingsdirektivet (2006/54/EF) og ligestillingsdirektivet 2004/113/EF.

Vi mener imidlertid, at regeringen med den valgte løsning er for uambitiøs i forhold til at give ligestilling mellem kvinder og mænd et tiltrængt løft. Det nye uafhængige organ, der placeres i Institut for Menneskerettigheder, kommer til at arbejde under et budget, der er så begrænset, at vi ikke kan forestille os, at de skitserede opgaver kan varetages tilfredsstillende. Med et budget på 6 mio. kr., hvoraf de 2,6 mio. kr. er lønsum, bliver der ikke mange penge tilbage til at foretage uafhængige undersøgelser, formidle viden og resultater og overvåge om ligestillingsforpligtelserne overholdes.

Definition af opgaver

Kvinderådet har ved mange lejligheder peget på behovet for et selvstændigt ligestillingsorgan. Vi har brug for en stærkt profileret og dedikeret ligestillingsinstitution, fordi ligestilling er en værdi i sig selv. Men fokus på ligestilling og lige muligheder kan også være med til at løse nogle af de problemer, der udfordrer det danske samfund: Hvordan får vi brudt med det kønsopdelte uddannelsesvalg, der er baggrunden for et stærkt kønsopdelt arbejdsmarked? Hvordan undgår vi, at det ene eller det andet køn bliver marginaliseret? Hvordan får vi inddraget alle talenter i virksomhedsbestyrelser og direktioner? Hvordan sikrer vi ligestilling i fritidstilbud til børn og unge? Hvordan sikrer vi lige repræsentation af kvinder og mænd i beslutningsprocesserne?

En uafhængig ligestillingsinstitution skal fremme ligestilling på samfundsplan i samspil med de andre aktører, der arbejder med ligestilling og lige rettigheder. Det bliver vanskeligt at opnå, hvis det aktuelle forslag vedtages.

Med det begrænsede budget kan man frygte, at det uafhængige organ primært kommer til at beskæftige sig med individuel diskrimination. Vi mener imidlertid, at der er brug for et organ, der kan analysere de strukturelle barrierer for ligestilling og komme med forslag til løsninger. Et oplagt eksempel er uligeløn og den skæve fordeling af barselsorlov mellem kvinder og mænd. Lovovervågning og -evaluering er opgaver, der burde varetages af det uafhængige organ. Vi ved, at ligestillingslovens mainstreamingforpligtelse ikke altid efterleves, og der er stor forskel på, hvordan forskellige ministerier fortolker forpligtelsen. Der er behov for en samlet vurdering af mainstreamingindsatsen, og den opgave ses ikke at blive varetaget af andre pt.

På baggrund af ovenstående vil Kvinderådet foreslå, at det af bemærkningerne til lovforslaget eksplicit fremgår, at det uafhængige organ skal have til opgave at analysere strukturelle barrierer for ligestilling samt komme med forslag til fremme af ligestilling.

Samarbejde med andre ligestillingsaktører

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at "Det er forudsat, at Institut for Menneskerettigheder samarbejder med øvrige ligestillingsaktører, herunder KVINFO" (4.1)

Som central ligestillingsaktør er Kvinderådet glad for, at samarbejdsforpligtelsen er skrevet ind i bemærkningerne. Vi er enige i, at det nye organ vil blive styrket af et samarbejde med Kvinderådet, KVINFO og andre ligestillingsaktører. Kvinderådet stiller sig meget gerne til rådighed i et fremtidigt samarbejde med det nye organ under Institut for Menneskerettigheder. Men samarbejdet skal være en realistisk mulighed, og her må vi påpege, at Kvinderådets tilskud fra finansloven ikke er blevet reguleret siden 2005 (1.2 mio.kr.), hvilket betyder en gradvis udhuling af tilskuddets værdi og dermed færre ressourcer.  

Vi vil anbefale, at budgetrammen for det nye organ genovervejes og forhøjes, så den svarer til de opgaver, der skal varetages, samt at Kvinderådets tilskud reguleres.

Vi håber, resultatet bliver et nyt ligestillingsorgan, der kan skabe forudsætningerne for kvalificeret samfundsdebat og politisk handling på ligestillingsområdet.

Randi Iversen
forkvinde
Kvinderådet


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold