Ligebehandling af mænd og kvinder

10 Februar 2009

Vedr. Høring om direktiv 2002/73/EF - ligebehandling af mænd og kvinder.

Kvinderådet er glad for muligheden for at kommentere på implementeringen af ligebehandling af kvinder og mænd i Danmark.

Kvinderådet har med stor interesse fulgt Kommissionens åbningsskrivelse til Danmark, hvor det anføres at direktivet ikke er korrekt implementeret. Desværre har kommunikationen mellem Kommissionen og den danske regering ikke været offentligt tilgængeligt, men vi har erfaret, at flere af kritikpunkterne er sammenfaldende med Kvinderådets egne.

Vi vil her koncentrere os om det væsentligste spørgsmål:

Ad. 4) Ligebehandlingsorgan.

Der findes ikke et uafhængigt ligebehandlingsorgan i Danmark, der varetager de opgaver, der nævnes i direktivet, nemlig 'fremme, evaluering og overvågning af samt til støtte for ligebehandling af kvinder og mænd'. Ligebehandlingsorganet skal foretage uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling og offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.

Da regeringen i 2001 nedlagde Videnscenter for Ligestilling med det dertil knyttede Debatforum forsvandt det uafhængige organ, der skulle varetage nogle af disse opgaver. Regeringen har ved flere lejligheder påpeget, at Institut for Menneskerettigheder, Kvinfo og universiteterne tilsammen varetager de opgaver, der nævnes i direktivet. Vi mener imidlertid ikke, at disse institutioner pt. har kapacitet/ressourcer til at forestå en egentlig systematisk evaluering og overvågning af ligebehandlingsområdet.

Det nyligt nedsatte Ligebehandlingsnævn, der behandler klager over overtrædelse af ligestillings- og ligebehandlingslovene, har ikke til opgave at rejse sager af egen drift. Nævnet skal behandle de sager, der kommer fra klagerne og formidle oplysning om afgørelserne.

Kvinderådet driver "Kvinderådgivningen for etniske minoriteter", en professionel, anonym telefonrådgivning for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. På grund af begrænsede økonomiske ressourcer kan rådgivningen ikke tilbyde juridisk bistand i forbindelse med eventuelle klagesager.

Det hæmmer udviklingen af kønsligestillingen i Danmark, at der ikke er et uafhængigt organ, der systematisk udvikler, indsamler og formidler viden på området.

Kvinderådet mener, at der bør etableres et ligestillingsombud med kompetence til selv at rejse sager.

Ad. 5) Forpligtelse om at tilskynde til dialog mellem arbejdsmarkedets parter.

Vi mener ikke, at regeringen har gjort tilstrækkeligt for at tilskynde til dialog om ligestilling og ligebehandling eller at tilskynde arbejdsgiverne til at fremme ligestilling på arbejdspladsen. Regeringen har ikke tilskyndet til at indarbejde regler om ligestilling i de offentlige overenskomster.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold