Kvinderådets bidrag til brug for revision af lov om Ligebehandlingsnævnet.

16 Juni 2011
I høringsrunden forud for vedtagelsen af lov om Ligebehandlingsnævnet påpegede Kvinderådet (29.01.2007), at vi anså forslaget som en minimumsløsning. Vi baserede især denne opfattelse på to forhold: Dels at det årlige budget var for småt bl.a. til at kunne rumme den nødvendige informationsindsats, dels at nævnet ikke var tiltænkt kompetence til aktivt at følge ligebehandlingen og tage sager op af egen drift (ombudsfunktion).

Vi mener fortsat, at dette udgør helt væsentlige begrænsninger af Ligebehandlingsnævnets funktion. Endvidere tyder lange sagsbehandlingstider i Nævnet på, at der ikke er tilstrækkeligt antal ansatte.

På kønsområdet har Institut for Menneskerettigheder (IMR) fra 2011 fået mandat til at være ligebehandlingsorgan. Det indebærer, at IMR skal fremme, evaluere og overvåge ligebehandling mht. køn, så der ikke sker forskelsbehandling. Vi mener, det er vigtigt i forbindelse med lovrevisionen at få en vurdering af, hvordan nævnet og IMR tænkes at samarbejde og understøtte hinandens arbejde og i den forbindelse få sikkerhed for, at den aktivt opsøgende rolle, som nævnet pt. ikke har, vil blive varetaget af IMR.   

Med hensyn til informationsindsatsen mener vi fortsat, at der bør afsættes flere ressourcer, således at Ligebehandlingsnævnet kan blive mere kendt end tilfældet er i dag. Nævnet skal være kendt af borgere, virksomheder og organisationer, og det relativt lave antal indkomne klager (286 i 2010) tyder på, at mange ikke kender til nævnet og mulighederne for at klage over diskrimination.Til sammenligning modtog den svenske Diskrimineringsombudsmann i 2010 over 2000 klager. 

Vi vil derfor foreslå, at der i tilknytning til nævnet etableres en informationsenhed, der kan øge synligheden af nævnet, informere om de forskellige former for diskrimination samt samle op på nævnets sager og afgørelser. Endvidere mener vi, at der bør etableres lokale informationscentre, hvor man kan henvende sig om diskrimination og få vejledning i klagemuligheder.

Til brug for lovrevisionen mener vi, at Beskæftigelsesministeriet skal udarbejde en sammenligning af danske, svenske og norske erfaringer med at bekæmpe diskrimination og fremme ligebehandling. Sammenligningen skal bl.a. omfatte budgetter, institutioner, kompetencer og kompetencefordeling samt den lovgivning, de respektive institutioner agerer ud fra.

Kvinderådet stiller sig meget gerne til rådighed for videre drøftelser af lovrevisionen.

Venlig hilsen

Randi Iversen
forkvinde, Kvinderådet


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold