International lovgivning

8 Maj 2012

International lovgivning

Her finder du de vigtigste internationale konventioner, direktiver, handlingsplaner m.m. om ligestilling mellem mænd og kvinder.

EU

Artikler fra EUF-traktaten

- 8, 10, 19, 153, 157,

Direktiver fra EU

2011 - Direktivet om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA 2011/36/EU

2006 - Det omarbejdede ligestillingsdirektiv (omhandler løn, beskæftigelse og uddannelse) 2006/54/EF

2004 - Direktiv om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 2004/113/EC

1997 - Deltidsdirektivet 97/81/EF

1996 - Rammeaftale vedr. forældreorlov 96/34/EF

1993 - Direktivet om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 93/104/EF

1992 - om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer 92/85/EØF

1986 - Direktivet om ligebehandling i selvstændige erhverv, herunder landbruget 86/613/EØF

1979 - Rammedirektivet om ligebehandling mht. social sikring 79/7/EØF

Ændringerne af direktivet 92/85/EØF vedrørende barsel diskuteres stadig. Se forslaget her

Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder

Ligestillingspolitiske udvalg samt Det Europæiske Institut for Ligestilling i EU

Advisory Committee on Equal Opportunities

Advisory Committee on Equal Opportunities blev etableret i 2008 af Kommissionen og dens primære opgave er, at assistere Kommissionen i at fremme og sikre ligestilling mellem kvinder og mænd ved at formulere og implementere forskellige ligestillingspolitiske tiltag. Den består af 68 medlemmer, herunder 2 medlemmer fra European Women's Lobby. Danmark er repræsenteret af Ligestillingsafdelingen, Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Committee on Women's Rights and Gender Equality - FEMM

Committee on Women's Rights and Gender Equality, FEMM, hører under Europa Parlamentet. FEMM består af et formandskab, et sekretariat og en formand, som pt. er svenske Mikael Gustafsson. FEMM arbejder med de lovforslag og initiativbetænkninger, som fremsættes i EU og har mulighed for, at vedhæfte betænkninger til lovforslagene hvis de finder det nødvendigt.

FEMMs primære fokusområder er blandt andet vold mod kvinder og børn, trafficking og ligeløn.

Det danske medlem er Britta Thomsen.

Det Europæiske Institut for Ligestilling - European Institute for Gender Equality

Det Europæiske Institut for Ligestilling blev grundlagt i 2007 af Europa Parlamentet og har hjemme i Vilnius i Litauen. Instituttets opgave er at understøtte EU og medlemslandene i ligestillingsarbejdet blandt andet gennem at indsamle, bearbejde og videreformidle relevante data om køns- og ligestillingsrelaterede emner og problemstillinger. Instituttet arbejder også for at fremme samarbejde og vidensudveksling mellem alle relevante organisationer, heriblandt Ngo'er og videnscentre. De danske medlemmer af ekspertforummet er prof. Hans Bonde og vicedirektør for Nykredit Birgitte Bruun..

EU's Køreplan for Ligestilling

Derudover har EU udarbejdet Strategien for ligestilling mellem kvinder og mænd, også kaldet Køreplanen, som udgør Kommissionens arbejdsprogram i perioden 2010-2015.

EUROPARÅDET

Resolutioner fra Europarådet

2004 - Resolution 1385. Conflict prevention and resolution: the role of women

1986 - Resolution 855. On equality between women and men

Konventioner fra Europarådet

2011 - Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence

2005 - Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings

Ligestillingspolitiske udvalg under Europarådet

Steering Committee for Equality between Women and Men - CDEG

Steering Committee for Equality between Women and Men, CDEG, hører under Europarådet og består af medlemmer udpeget af landenes egne regeringer samt repræsentanter fra bl.a. Kommissionen for Menneskerettigheder samt stater med observatørstatus i Europarådet. CDEG er ansvarlig for at overvåge ligestillingen i medlemslandene samt opmuntre til konkrete ligestillingspolitiske tiltag på både nationalt og europæisk plan og følge op på ligestillingslovgivningen. Derudover udarbejder CDEG analyser og redegørelser vedr. ligestillingspolitiske emner i medlemslandene. Her er det danske ligestillingsministerium medlem.

FN

Cedaw-konventionen - herunder den danske rapport(2008) og kritikken af Danmark

Resolution 1325

Læs mere om resolution 1325 på WILPF - Women's International League For Peace and Freedom

 

Se også Kvinfo for information om det internationale ligestillingspolitiske arbejde.

 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold