Folkebevægelsen mod EU - Victoria Risbjerg Velásquez

20 Maj 2014
Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: En opfordring til medlemslandende om at gøre abort lovlig, sikre bedre seksualundervisning, adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination, ville jeg helt klart stemme for. Hvorvidt landende følger en sådan opfordring er nok mere tvivlsomt og reelt skal der formodentlig et folkeligt pres nedefra i de enkelte lande til for at der sker forbedringer på disse områder. 

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar: Det er muligt at kriminalisering af kunderne reducerer efterspørgslen. Til gengæld kan det skabe mere usikre vilkår for de prostituerede. De konkrete konsekvenser i de enkelte EU-lande vil være forskellige bl.a. fordi politi og retsvæsen er meget forskelligt i EU-landene.
Jeg mener derfor at det må være op til de enkelte lande at vurdere hvordan man konkret vil bekæmpe udnyttelsen af kvinder i form af prostitution. Som udgangspunkt er jeg for kriminalisering af kunder og ville som udgangsounkt stemme for forslaget i EU-parlamentet. Dog ikke hvis der skulle være grund til bekymring for kvindernes situation, som begrundet i
starten.

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: En af årsagerne til den ulige løn, er det kønsopdelte arbejdsmarked, herunder særligt det forhold at mange kvinder arbejder med velfærdsopgaver i det offentlige som f.eks. børnepasning, sygepleje eller undervisning. EU's nedskæringspolitik der bl.a. igennem finanspagten presser medlemslandende til at skære ned på velfærd, fører til både fyringer og
løntilbageholdenhed indenfor traditionelle kvindefag. En af de vigtigste opgaver for ligelønskampen, er derfor at gå imod EU's nedskæringspolitik.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Jeg går ind for lovfæstet at sikre mænds ret til en del af barslen for at sikre en ligelig fordeling af barsel mellem kønnene. Men der har været mange eksempler på at EU's regler bliver til max-grænser i stedet for minimumsstandarter. Hvis der på nogen måde er uklarhed omkring hvorvidt det vil være muligt at stille skrappere krav i de enkelte medlemslande, vil jeg stemme imod et EU-forslag vedrørende barsel.
Hvis du bliver valgt

Mener du, at ligestilling er en sag for EU?


Hvad er din(e) ligestillingspolitiske mærkesag(er)i EU?

Svar: Udover hvis der skulle åbne sig muligheder for progressive tiltag mod prostitution, abort og for ligeløn og barsel, så er klimapolitiske spørgsmål også et ligestillingsanliggende. Klimakatastrofer rammer det globale syd, der i højt omfang ikke har de beslutningsmuligheder som de mere nordlige lande har. Udover en ressourcefordeling, så er en magtfordeling nødvendig. IBIS og andre NGO'er har påvist at det i høj grad er kvinder der rammes af klimakatastrofer. Derfor er klimakamp også kvindekamp.

Det handelssamarbejde EU er, bygger på nogle præmisser hvor disse interesser ikke varetages. Derfor er en organisering mellem os kvinder på tværs af grænser en forudsætning for at der kommer en løsning på denne udfordring.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold