Folkebevægelsen mod EU - Helge Rørtoft-Madsen

20 Maj 2014

Med det forbehold (der samtidig besvarer det 5. spørgsmål) at jeg jo ikke anerkender EU´s institutionelle struktur og arbejdsform med det enorme demokratiske, der jo også kommer til udtryk i forbindelse med evt. stillingtagen til de nævnte spørgsmål, og med det forbehold at der sagtens kan være elementer i et konkret forordnings-, direktiv- eller andet forslag af lovgivningskarakter, som spørgsmålene ikke tager højde for, vil jeg som udgangspunkt have følgende holdning:

Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: jeg vil stemme imod forslag, det generelt vil hindre abort, sexualundervisning, prævention og homosexuelles beskyttelse.

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar:  spørgsmålet har en problematisk formulering, når der står "for på den måde at reducere efterspørgslen". Der kan rejses tvivl om, om det at "kriminalisere kunderne" mindsker efterspørgslen eller ej. Hvis spørgsmålet havde været det principielle, om sex-købere kriminaliseres (og ikke sælgerne) er det straks en anden sag - om noget skal være kriminelt uanset i hvor stort eller lille omfang det finder sted. Jeg er ikke begejstret for ensidigt at kriminalisere kun den enepart (køberen). Hvis man opfatter prostitution som udnyttelse, så er der efter min mening tale om en dobbeltudnyttelse, for den prostituerede får også en økonomisk gevinst af forholdet. Kriminaliserer man ensidigt kunderne, kan den prostituerede stadig udnytte den kriminelle kunde økonomisk, for så vidt kunden er villig til at løbe risikoen. Hvis sexualiteten ikke skal kunne udnyttes kommercielt som en vare - hvad jeg anser for at være det væsentlige i sagen - skal prostitution som sådan kriminaliseres. I princippet ville jeg så hverken have kunnet stemme for eller imod det nævnte forslag.
Og da jeg mener, EU-parlamentarikere skal stemme efter deres samvittighed - det vil sige forudsætte et etisk moment i en juridisk beslutning - må jeg konkludere, at spørgsmålet er for simpelt formuleret til at jeg vil svare på det.

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: også det spørgsmål er for simpelt og uklart formuleret, for hvad er det for en "indsats" for at forbedre  "ligeløn" der er tale om? Spørges der om min holdning til ligeløn (og i givet fald på hvilke/-t niveau), eller spørges der om min holdning til EU´s indsats (som kan gå lige fra at anbefale til at kriminalisere noget). Ser vi bort fra det, er mit svar: lige løn for samme arbejde! det er min grundprincip. Og når jeg skriver "samme" betyder det både: arbejdets art, mængde og værdi.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: jeg går ind for lige ret til barselsfrihed i samme omfang for både far og mor.

Mener du, at ligestilling er en sag for EU?


Svar: nej, ligestilling er ikke "en sag for EU". Det ville ikke være godt, hvis det var! EU fremmer desværre meget ulighed i Europa. Nej, sagen skal formuleres som en sag "for os", der skal kræve og arbejde for ligestilling! Når jeg skriver det, er det fordi jeg har hørt så mange propagandaudsagn om, at EU da går ind for ligestilling (med henvisning til charteret)
og er et "ligestillingsprojekt" - og derfor er EU noget godt. 

Jeg tillader mig at forholde mig kritisk over for brugen af ligestillingsargumentet i det omfang det fungerer som en ideologisk "godbid" der skal få os til at elske giveren. 
Hvad er din(e) ligestillingspolitiske mærkesag(er)i EU?

Svar: når ligestilling er noget grundlæggende og afgørende, så skal det ikke bare udmøntes i "mærkesager" - men være det der gennemsyrer ens holdning i og til alle sager! Sådan forholder jeg mig, og det skyldes, at jeg har udgangspunkt i et livs- og menneskesyn, der opfatter mennesker som lige værdige - alle forskelle til trods.          


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold