FN

8 Maj 2008

Arbejdet i FN er et vigtigt fokuspunkt i Kvinderådets internationale arbejde. Menneskerettigheder, ligestilling og ligeværd mellem kvinder og mænd er en væsentlig del af FN's grundlag, og sammen med kvindeorganisationer fra hele verden arbejder Kvinderådet for at påvirke FN til at udmønte og udbygge dette grundlag overalt i FN's arbejde.

Verdenskvindekonferencerne
1975 var FN's kvindeår, og det blev startskuddet til et kvinde-tiår. I 1975 holdt FN sin første verdenskvindekonference i Mexico, i 1980 blev konferencen fulgt op med den 2. verdens-kvindekonference i København efterfulgt af den 3. verdenskvinde-konference i Nairobi i 1985, hvor kvinde-tiåret skulle slutte. Her blev vedtaget en strategi for kvinders fremskridt, og FN besluttede at vurdere resultaterne af gennemførelsen af strategien ved den 4. verdenskvinde-konference i Beijing i 1995, hvor man vedtog en handlingsplan, som nu er grundlaget for FNs kvindearbejde. Ved en særlig samling af FN's generalforsamling 5.-9. juni 2000, den såkaldte Beijing + 5, blev handlingsplanen revurderet og forsøgt konkretiseret, og landenes indsats for at gennemføre handlingsplanen blev rapporteret til FN.

Kvindekommissionen
Kvindespørgsmålene hører i FN-systemet hjemme under Kvindekommissionen, der har 45 medlemmer. Landene repræsenteres på skift i en 4-årig periode, og Danmark har siden 1. januar 2000 haft plads i kommissionen. Kommissionen mødes en gang om året, og siden verdenskvindekonferencen i Beijing har kom-missionens hovedopgave været at arbejde videre med handlingsplanen.

CEDAW-komiteen
Overvågningen af kvinders rettigheder finder sted i CEDAW-komiteen. (CEDAW= Convention on elimination of all forms of discrimination against women, på dansk kaldet Kvindekonventionen). Kvindekonventionen blev vedtaget på FN's generalforsamling i 1979 og ratificeret af Danmark i 1983. Konventionen er underskrevet af langt de fleste lande i verden, og landene rapporterer periodisk til CEDAW-komiteen om sikring af kvinders rettigheder. I 1999 blev konventionen suppleret med en tillægs-protokol, der giver enkeltpersoner og grupper ret til at klage direkte til CEDAW-komiteen over overtrædelse af de rettigheder, der er omtalt i konventionen.

Menneskerettighedskommissionen
Menneskerettighedskommissionen beskæftiger sig også med kvindespørgsmål, som nu er et fast punkt på kommissionens dagsorden. Kommissionen har 53 medlemmer, og Danmark er p.t. ikke medlem. Kommissionen har udpeget en særlig rapportør, der beskæftiger sig med at afdække vold mod kvinder. Den seneste rapport drejer sig om handel med kvinder.

Kvinderådet 
Kvinderådet har deltaget i samtlige fire verdenskvindekonferencer, vi deltager i FNs årlige generalforsamling som medlem af den danske regerings delegation og deltager i den danske delegation ved både menneskerettighedskommissionens og kvindekommissionens samlinger.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold