Nyhedsbrev nr. 95 juli 2016

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 4.7.2016

ISSN nr. 1901-1466

God sommer

Vi ønsker alle læsere af Kvinderådets Nyhedsbrev en rigtig god sommer. Kvinderådets sekretariat er lukket i uge 28, 29 og 30. Vi lader op til næste sæson, der forhåbentlig bliver lige så forrygende som foråret var. Her er et lille udpluk af stort og småt, vi vil følge op på.

Breaking news: Ligestillingsredegørelserne er offentliggjort

De lovpligtige ligestillingsredegørelser fra kommuner, regioner og staten 2015 blev for nylig offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk og i den anledning udsendte ministeriet en pressemeddelelse. Det var samme dag som afslutningsdebatten i Folketinget, så måske ikke så sært hvis det var let at overse nyheden.  

Er man en dedikeret ligestillings-feinschmecker finder man måske selv ud af at tjekke siden engang imellem. Men hvor ville det være dejligt med lidt mere offentlig opmærksomhed , f. eks i form af et seminar, hvor ministeren kunne kommentere og løfte sløret for, hvordan hun vil følge op på redegørelserne, og hvor alle der interesserer sig for og arbejder med ligestilling kunne deltage i en debat. På ligestillingsministeriets hjemmeside kan man læse at:

"Formålet med ligestillingsredegørelserne og ligestillingsrapporterne er at informere borgere, organisationer, politikere og andre interesserede om de offentlige myndigheders arbejde for at fremme ligestilling mellem kønnene.

Samtidig giver de ligestillingsministeren mulighed for at monitorere udviklingen og følge op på, at forpligtelserne i ligestillingsloven overholdes.

Endelig er redegørelserne og rapporterne med til at sikre erfarings- og videndeling myndighederne imellem."

Egentlig et udmærket formål. Vi håber ministeren følger op, og vi anbefaler at klikke ind på hjemmesiden.

Ligestillingsvurdering af lovforslag

I folketingssamlingen 2015/16 er 113 lovforslag relevanstestet med henblik på at vurdere, om forslaget kunne have ligestillingsmæssige konsekvenser og derfor skulle ligestillingsvurderes. 26 af disse lovforslag er blevet ligestillingsvurderet. Det er Beskæftigelsesministeriet, der topper med 21 ligestillingsvurderinger, Justitsministeriet med 1 , Social- og Integrationsministeriet  og  Udenrigsministeriet med hver 2. Selv om en ligestillingsvurdering peger på, at der er ligestillingsmæssige konsekvenser, kan lovforslaget sagtens blive vedtaget alligevel. Men så er det altså på et oplyst grundlag, at man tilsidesætter de ligestillingsmæssige konsekvenser.

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/liu/bilag/82/1649451.pdf

Hjælp socialministeren med at finde 4 millioner

Ordningen med hurtig og gratis psykologhjælp til kvinder på krisecentre har været en succes, viser en evaluering. Nu er forsøgsperioden udløbet, men socialminister Karen Ellemann har ikke fundet en løsning, så tilbuddet kan fortsætte. Det handler om 4 millioner kroner. Mere hvis alle tog imod tilbuddet, men det gør alle ikke. Selv om man ganger beløbet med to er det et meget lille beløb - kvindernes og børnenes situation taget i betragtning. På det andet åbne samråd om sagen i Folketingets ligestillingsudvalg sagde Karen Ellemann, at kvinderne havde mulighed for at blive henvist til psykologbehandling via egen læge. Det er rigtigt, men de lange ventetider betyder, at de ikke kan få den akutte hjælp, som netop er pointen i forsøgsordningen. Behovet for hurtig og gratis psykologhjælp til de voldsramte kvinder er vokset ud af krisecentrenes mangeårige erfaringer. Dem bør der lyttes til, og  vi tror fortsat på, at der kan skabes et flertal for at fortsætte ordningen. Alle de partier, der sædvanligvis har fokus på vold mod kvinder, må gå sammen om at løse det her problem.

Samrådet var indkaldt på initiativ af Rasmus Horn Langhoff og Yildiz Agdogan (S) se det åbne samråd        her

Ny strategi for dansk udviklingspolitik

Udenrigsminister Kristian Jensen lancerede forslaget til ny udviklingsstrategi på Folkemødet på Bornholm. Nu er forslaget i høring, og alle kan sende høringssvar på mail til udvikpolhoering@um.dk senest 5. august 2016.

Vi er glade for, at ligestilling fremhæves som et af de vigtige indsatsområder i den nye strategi:

"Vi vil lade vores tilvalg følge den landekontekst, som vi engagerer os i. Vi har samtidig valgt at

løfte fem verdensmål op som Danmarks globale udviklingspolitiske mærkesager, vi vil forfølge

særligt aktivt i internationale forhandlinger og globale samarbejder: mål 5 (ligestilling), mål 7

(bæredygtig energi), mål 13 (klima), mål 16 (fred, retfærdighed, institutioner), mål 17

(partnerskaber)." (s. 6 i strategien) Men lige så vigtigt er det at se på, hvordan Danmark vil fremme ligestilling. For os er sikringen af kvinders og pigers menneskerettigheder helt afgørende, og med det udgangspunkt vil vi  nærlæse strategien og tage del i debatten.   

link til strategien http://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/NewsDisplayPage/?newsID=2596F7BF-76ED-4A3D-8547-5F6DB6C4D7B0

Kvinderådet og Porno og Samfund - fælles foretræde om hadytringer og sexisme

Vi har søgt foretræde for Folketingets ligestillingsudvalg på baggrund af den seneste tids adskillige eksempler på hævnporno og uhensigtsmæssig seksuel adfærd på skoler og i gymnasier, hvor børn, unge og kvinder er blevet udstillet seksuelt med alvorlige sociale og psykologiske konsekvenser til følge. Disse fænomener er i sig selv et symptom på det skred, der er sket i opfattelsen af, hvad man kan tillade sig overfor hinanden som mennesker såvel online på de sociale medier, som offline, og herunder især, hvad man kan tillade sig overfor piger og kvinder. Porno & Samfund og Kvinderådet vil derfor gerne starte en mere indgående debat og rejse spørgsmålet, om der er en sammenhæng mellem dette og den adfærd, der opleves på de elektroniske medier, hvor også børn og unge i stigende omfang oplever porno. Danmark var sidste år vært for Nordisk Ministerråds konference om hadytringer, og med foretrædet  vil vi gerne presse på for at der kommer noget politisk handling ud af konferencen

Women Deliver

Den store internationale konference om kvinder og pigers sundhed og rettigheder Women Deliver 16 - 19 maj i København samlede et stort antal internationale gæster og blev dækket intenst af danske medier. Konferencen blev holdt et halvt års tid efter vedtagelsen af de nye FN verdensmål, og den har medvirket til at konkretisere, hvordan mål 5 om kvinder og piger spiller sammen med de øvrige 16 mål, og hvordan målene kan nås.

 Kampagnen Deliver for good er et godt baggrundsmateriale, der kan bruges i det videre arbejde for at fastholde fokus på mål 5 og samspillet med de øvrige verdensmål. Her  er udvalgt 12 centrale temaer, der er afgørende for at fremme kvinders ligestilling. Alle temaer er beskrevet og underbygget med data og case stories, og der er en overskuelig oversigt over, hvordan de enkelte temaer relaterer sig til de forskellige verdensmål. Lige til at gå til når det handler om fortalervirksomhed/lobbyisme/aktivisme. Vi anbefaler.  

http://womendeliver.org/deliver-for-good/

Talk Town

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der summede af liv i Den Grå Kødby, samtidig med at Women Deliver foregik i Bella Centret. Kvinderådet valgte sammen med kulturproduktionskollektivet Indgreb at skabe en folkelig ramme, Talk Town, hvor alle med interesse for køn, ligestilling og feminisme kunne komme til orde, involvere sig, opleve, lytte, mødes og feste. Vi tog initiativet, fordi vi manglede et NGO Forum i forbindelse med Women Deliver. Et sted, hvor mennesker uden 4-500 dollars til entreen kunne diskutere de vigtige emner, som var på Women Delivers dagsorden. Women Deliver var simpelt hen for dyrt for almindelige mennesker, og det kan undre, at der i det klækkelige beløb, den danske regering gav til Women Deliver, ikke var reserveret et beløb, som NGOerne og de mange små netværk og kreative sjæle kunne søge.

Med over 70 arrangementer fordelt på tre dage og mellem 2 og 3 tusinde deltagere blev vi bekræftet i, at behovet for Talk Town var der - og er der. Tak til alle jer, der lagde vejen forbi, skabte en god debat, lavede folkekøkken, bryggede kaffe og alt det andet, der gjorde Talk Town til et ægte folkemøde. Og tak til sponsorerne: Københavns Kommune, DUF, Vesterbro Lokaludvalg, Kvindernes Bygnings Fond, Snabslanten, BUPL og LO Hovedstaden.   

Her finder du (også) Kvinderådet

Lani Bannach, medlem af Kvinderådets styrelse for Venstre, er valgt ind i Forbrugerrådet Tænks bestyrelse.

Lea Friedberg, medlem af Kvinderådets styrelse for Dansk Magisterforening, er nyt medlem af KVINFOs bestyrelse.

Randi Theil, sekretariatsleder i Kvinderådet, er nyt medlem af Kvindemuseets bestyrelse.