Nyhedsbrev nr 94 marts 2016

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 4.3.2016

ISSN nr. 1901-1466

8. marts

Vi ønsker læserne en rigtig god 8. marts, som strækker sig ud over hele ugen. På www.kvinderaadet.dk kan du finde links til en række arrangementer, som vores medlemsorganisationer og samarbejdspartnere står bag. Giv os et praj, hvis du kender til et arrangement, så linker vi. Kvinderådet bakker som sædvanligt op om 8. martsinitiativets demonstration, og vi er at finde som talere rundt omkring ved flere arrangementer.

Handlingsplan om ligestilling

Ligestillingsminister Ellen Trane Nørbys første handlingsplan blev offentliggjort 25. februar. Indsatsområderne er velkendte og også relevante: 1. Rettigheder og frihed for den enkelte, herunder ligestilling blandt flygtninge og indvandrere, bekæmpelse af vold, stalking og menneskehandel, sexisme og hadytringer 2. Bedre udnyttelse af ressourcer og talenter, herunder ligestilling i skole og uddannelse, arbejdsmarked og ledelse samt styrkelse af ligestillingsvurdering i offentlige myndigheder og 3. Global ligestillingsindsats, herunder bekæmpelse af vold mod kvinder, fremme af kvinders og LGBTI-personers deltagelse i samfundet.

MEN: Handlingsplan er egentlig en misvisende betegnelse for dette katalog over problemfelter, enkeltstående indsatser og gode hensigter. Vi savner langsigtede planer, der bygger på en egentlig ligestillingsstrategi. Konkrete målsætninger og beskrivelse af vejen til målene. Indikatorer, der kan måles på. Tidsfastsatte rammer for opfyldelse af målene. Vurdering og sammenligning af forskellige redskabers effekt. Uden disse nødvendige forudsætninger for en seriøs ligestillingsindsats bliver denne handlingsplan endnu et nummer i den lange række af uforpligtende hensigtserklæringer.

 Kvinderådet mener, at der er brug for at inddrage NGOer og forskere direkte i udarbejdelsen af en 'ligestillingspakke', der rækker ud over en tidshorisont på et år.

 

se handlingsplanen her

Diskrimination på arbejdsmarkedet

Diskriminationen på arbejdsmarkedet er stor, når ansatte fortæller om graviditet og vil afholde barsel, viser undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder (IMR). Diskriminationen er især noget kvinderne oplever, hvilket IMR påpeger kan hænge sammen med, at kvinderne tager langt den største del af barslen. Det mener vi også - ligesom vi stadig mener, at begge forældre burde gives lige rettigheder til at afholde barselsorlov.
IMR peger på flere tiltag til at dæmme op for problemet bl.a. en handlingsplan for oplysning om rettigheder og pligter, barselssamtaler og karriereplan efter barsel, opkvalificering af tillidsrepræsentanter og sagsbehandlere samt at "arbejdsmarkedets parter og regeringen fremmer en mere ligelig fordeling af barselsorloven mellem kvinder og mænd".

Både S og SF har indkaldt beskæftigelsesministeren til samråd om sagen.

 

se pressemeddelelsen med link til undersøgelsen her..

FNs kvindekommission samles i marts

I år er hovedtemaet for FNs Kvindekommissions samling (CSW) koblet op på de nyligt vedtagne mål for bæredygtig udvikling(forkortet SDGs), som er FNs globale mål frem til 2030. Mål 5 handler om kvinder og piger, men alle de øvrige 16 mål skal også tænke køn ind. Der er således lagt op til en meget omfattende øvelse i disciplinen 'gender mainstreaming', og her må vi forvente, at FNs Kvindekommission formår at levere skyts og indhold ud fra tidligere FN dokumenter. Sidetemaet er vold mod kvinder og piger.

Vi har nøje gransket udkastet til det dokument, der skal vedtages på hovedtemaet, kaldet 'agreed conclusions'. FN-papirer skal bedømmes på, hvad der ikke står, det er her djævelen gemmer sig. Og vi savner i høj grad håndfast tekst om kvinders menneskerettigheder, bekæmpelse af vold mod kvinder, ret til deltagelse, seksuelle og reproduktive rettigheder og mere til.

Kvinderådets forkvinde Nanna Højlund deltager i den danske delegation ved CSW sammen med bl.a. Danner, KULU, Dansk Kvindesamfund, Zonta og Sex og Samfund. Under CSW vil hun også få selskab af EWL, som er vores europæiske søsterorganisation, samt de nordiske kvindeorganisationer.

     

 Læs mere om CSW her

Talk Town, ny debatfestival om køn og ligestilling. Kom med dine mærkesager.

Det sker i Kødbyen 18 - 20 maj.

I anledning af Danmarks værtskab for den internationale kvindekonference Women Deliver arrangerer Kvinderådet, i samarbejde med kulturproduktionskollektivet Indgreb, en ny debatfestival, Talk Town. Med Talk Town ønsker vi at vise mangfoldigheden i den danske køns- og ligestillingsdebat og skabe et mødested, hvor folk kan kigge forbi for at diskutere køn, ligestilling og feminisme.
Forestil dig Folkemødet på Bornholm domineret af kvindelige oplægsholdere og debattører. Måske møder du workshops om kvinder og asyl, rundborddebat om køn og medier, samtalesalon om hverdagssexisme, og musik og kunst af kvinder fra alle verdenshjørner.

 

Talk Town er en mindre version af et folkemøde, hvor alle er velkomne til at dele deres ideer og visioner - som arrangører eller som deltagere.

Kvinderådets forkvinde, Nanna Højlund, der har taget initiativ til festivalen, uddyber ”Når Talk Town indtager Den Grå Kødby i centrum af København, ønsker vi at vise det brede spekter af initiativer som findes inden for ligestillingsområdet i Danmark. Vi vil benytte det momentum, Women Deliver giver os, til at kombinere det helt lokale med det internationale. I Talk Town leverer vi rammerne, som folk kan fylde ud med alt fra ligeløn og pension til kvinder i medier, transkønnedes rettigheder, kvinder på flugt, eller noget helt andet. Vi vil også rette blikket mod kvindelige kunstnere og musikere. Det skal favne bredt, og der skal være noget der kan interessere enhver – både almindelige borgere, organisationer, virksomheder og aktivister, unge som ældre.

Alle kan bidrage. Læs mere her og kontakt os gerne, hvis du er interesseret i at lave et arrangement.

Dansk/arabisk kvindesamarbejde lever, men der er skruet ned for indsatsen

Hvem skal skabe forandringerne i Mellemøsten og Nordafrika, hvis ikke kvinderne? En perlerække af danske udenrigsministre, inklusiv den nuværende, har peget på kvinderne som forandringspotentialet. Hvor mange gange har vi ikke hørt, at "når man uddanner en kvinde uddanner man en hel familie". Senest kan vi læse i den netop offentliggjorte handlingsplan for ligestilling, at "En styrkelse af ligestillingsindsatsen gavner ikke kun kvinderne og pigerne selv, men i høj grad også mændene og samfundet generelt". Og der peges på et behov for aktiv dansk indsats i bekæmpelse af den globale vold mod kvinder. Det er bestemt ikke ny viden. Men det er viden, der nu bliver tilsidesat. De massive nedskæringer i dansk ulandsbistand rammer nemlig i høj grad Danmarks bidrag til det internationale ligestillingsarbejde. I Kvinderådet mærker vi nu effekterne af besparelserne på Det Arabiske Initiativ, hvor et af indsatsområderne netop er at fremme kvinders rettigheder i MENA-regionen. Vi, dvs. Kvinderådet sammen med LOKK og Danner, arbejder fortsat sammen med vores partnere i Marokko, Tunesien og Egypten for at bekæmpe vold mod kvinder og styrke nationale og regionale netværk, der kan øge kvindernes gennemslagskraft på politisk niveau. Men med færre ressourcer. Regeringens nedskæringer omfatter også bidrag til de store FN-organisationer, der arbejder med kvinder og ligestilling. Og senest fremgår det af Kristian Jensens spareplan, at også indsatsen for kvinder og børn i konflikt vil blive 'nedprioriteret', som det hedder.

Det er kortsigtet og skadeligt. link til artikel i Politiken

Kvinderådet holder generalforsamling

Kvinderådet holder sin årlige generalforsamling søndag d. 3. april. Det foregår i Møderiet, Fælledvej 12, 2200 Kbh. N. kl. 10 - 15.30. På formiddagens program er Pia Fris Laneth, forfatter, journalist og fortæller, og vi byder på levende musik med Figen fra Kurdisk Kvindeforening. Efter frokost går den 'rigtige' generalforsamling i gang, og her skal der blandt andet vælges ny næstforkvinde samt nye styrelsesmedlemmer.

Kvindestemmer i Jazzhouse

Du kan lige nå det!. Lørdag d. 5. marts præsenteres "Kvindestemmer" for 10. gang, og det sker i Jazzhouse. Det er Folkevirke, Kvinder i Musik, Kvindelige Kunstneres Samfund og Dansk Blindesamfunds Kvinder, der står bag arrangementet, hvor man kan lytte til kvindelige musikere, komponister og forfattere.  Se programmet her