FNs udviklingsmål: Fra MDGs til SDGs

Fra 2000 til 2015 havde FNs medlemslande vedtaget udviklingsmålene ”Millennium Development Goals” (MDGs), der bl.a. drejede sig om at nedbringe børnedødeligheden med to tredjedele, sikre et bæredygtigt miljø og sikre kvinder ligestilling. Arbejdet for kvinders ligestilling havde i MDGs sin ”egen” pind, mål nr. 3, med dertil hørende undermål.

Nu skriver vi 2015, slut året for MDGs, og spørgsmålet har derfor i nogle år været om FN skulle opsætte nye mål til at afløse og følge op på MDG målene og om verdens nationer kunne blive enige om fælles udviklingsmål. Et af spørgsmålene har også været, om kvinders ligestilling igen skulle have sin egen ”pind”.

Nye mål

Og JA – verden skal have nye udviklingsmål, bæredygtige udviklingsmål, frem mod 2030. Denne gang hedder de Sustainable Development Goals (SDGs) og er at finde i det overordnede dokument ”Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” (link nederst i teksten). Efter en mere end to år lang proces var der i starten af august enighed og opbakning blandt FNs 193 medlemsstater til ovennævnte dokument, som indeholder 17 nye overordnede bæredygtige udviklingsmål (SDGs). Ved et FN møde i slut september i New York skal verdens regeringsledere formelt vedtage planen, der de næste 15 år udstikker retningslinjerne for FNs medlemsstaters arbejde hen imod en bæredygtig udvikling for alle.

Og JA – kvinders ligestilling fik sin egen pind, ”Achieve gender equality and empower all women and girls” hedder mål nr. 5 med tilhørende delmål. De 9 delmål handler bl.a. om at sikre kvinders deltagelse i beslutningsprocesser, afskaffe vold mod kvinder og piger, arbejde mod omskæring af piger, forhindre tvangsægteskaber og sikre kvinders reproduktive rettigheder og sundhed (med henvisning til Beijing Platform for Action). Læs resten af delmålene i deres fulde ordlyd i nedenstående link.

Kvinder og ligestilling er dog ikke kun nævnt i mål 5. I andre af de overordnede måls delmål er fokus på kvinder også nævnt. For eksempel i mål 13, der går på klima forandringer, er vigtigheden af at fokusere på bl.a. kvinder i kapacitetsopbygning og planlægning nævnt i et delmål, samt i mål 8 der handler om at fremme en bæredygtig økonomisk vækst, jobskabelse og ordentligt arbejde til alle, hvor lige løn for arbejde af samme værdi er nævnt i et delmål.

Udenrigsminister Christian Jensen glæder sig over at ligestilling er med

”Jeg er meget tilfreds med, at centrale danske prioriteringer som ligestilling, miljø og klima og menneskerettigheder er afspejlet i slutdokumentet” siger Kristian Jensen i en pressemeddelelse, der også fremhæver at ”ligestilling står stærkt i den nye dagsorden, hvor der også er fokus på lige adgang til uddannelse, sundhed, økonomiske ressourcer og politisk deltagelse. Det understreges, at fuld ligestilling er afgørende for at nå målene. Når halvdelen af verdens befolkning fortsat nægtes rettigheder, fuld adgang og aktiv deltagelse i samfundet, bliver menneskers fulde potentiale ikke udnyttet”. Vi glæder os over Udenrigsministerens understregning af, at ligestilling er en central dansk prioritering.

Mogens Lykketoft, Formand for FN’s generalforsamling, skriver i et indlæg i Politiken d. 15. aug. at ”FN-dokumentet er revolutionerende, fordi det fastslår, at kamp mod fattigdom og mod miljøødelæggelse er to sider af samme sag”.

Og hvad så, bliver det til noget?

Der er mange mål. 17 overordnede og over 150 delmål eller targets, som FN kalder dem. Det er mange, for mange, har en del af kritikken lydt. Og ja, det er rigtigt, men vi vil helst ikke undvære nogle af de mål, der er på vores område, og sådan har alle det nok med de områder, der lige præcis vedrører dem og det man arbejder med.

Implementeringen og den konkrete målsætning bliver en af de helt store udfordringer, hvad man i FN naturligvis er opmærksomme på. I dokumentet står bl.a.

“Targets are defined as aspirational and global, with each government setting its own national targets guided by the global level of ambition but taking into account national circumstances. Each government will also decide how these aspirational and global targets should be incorporated in national planning processes, policies and strategies. “

(Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development, s. 11, #55)

Det er ambitiøse mål, mange bliver svære at måle på, lande vil mangle penge til at følge op på nogle af målene, strategi diskussioner vil opstå og der er meget, der kan gå galt. Vi er dog glade for, at verdens lande igen er blevet enige om fælles mål og målsætninger, selv om man altid kan diskutere form og indhold. At fastholde fokus på ligestilling, og at det har fået sit eget overordnede mål (nr. 5) og endvidere også er nævnt i nogle af de andre overordnede måls delmål, er vi meget tilfredse med.

Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet