Nyhedsbrev nr. 92 august 2015

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 19.8.2015
ISSN nr. 1901-1466

Amnesty vedtager forstemmende prostitutionspolitik.


Skal det være lovligt at sælge sex, skal det være lovligt at tjene på andres prostitution f.eks. som ruffer, skal det være lovligt at købe sig adgang til en prostituerets krop for egen seksuel tilfredsstillelses skyld. Amnesty har ved et årsmøde i Dublin sagt ja til det hele. Vi siger kun ja til det første.


Det skal ikke være kriminelt at være prostitueret. Det er der flere grunde til bl.a. at prostituerede skal kunne anmelde vold og voldtægt, de er udsat for til politiet, uden selv at være nervøse for at blive anholdt og tiltalt.


Køb af seksuelle ydelser fra i mange tilfælde fattige og socialt marginaliserede kvinder skal naturligvis kriminaliseres. Det er kunderne der gennem deres efterspørgsel skaber markedet og det er kunderne, der forvolder skaderne som mange af de prostituerede ender op med. Amnesty har i deres policy papir, som de delegerede bl.a. har skullet tage stilling ud fra, slet ikke ligestilling med i overvejelserne og intet blik for kunderne og efterspørgselssiden.


Et knæfald af dimensioner, kalder vores forkvinde Nanna Højlund Amnestys ny politik på området og undrer sig bl.a. også over, at Amnesty har valgt at gå ind for en model på prostitutionsområdet, som man har haft i Holland i mange år. Denne model har overhovedet ikke ført til den mindskelse af trafficking, som man havde håbet på, tværtimod kaldes Holland af et FN agentur for en europæisk hoveddestination for menneskehandlere.

Læs hele vore pressemeddelelse her

Søren Pind, grib ind!

Voldtægt og andre seksuelle overgreb har alt for længe været et område, som skiftende regeringer har ladet sejle. Mange anmeldte sager henlægges og kommer aldrig for en dommer, og domsfældelse sker kun i en ud af fem anmeldte sager. Derfor er det glædeligt, at justitsminister Søren Pind vil tage fat på området. Men længere straffe som ministeren har peget på er ikke vejen frem, mener Kvinderådet.


Der er brug for er en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af seksuelle overgreb, stalking og chikane med nogle klare mål og tidsfastsatte rammer for, hvornår målene skal være nået. Retssikkerhed er helt afgørende. Derfor skal domstolenes og politiets praksis kortlægges, så den kan forbedres. Det er også vigtigt at få belyst grundene til ikke at anmelde seksuelle overgreb. Men helt afgørende er det, at prioritere en egentlig forebyggende indsats. Det har vi ikke noget af i Danmark, bortset fra spredte og ukoordinerede tiltag, der hver for sig kan være gode, men uden en samlet indsats virker det ikke, eller vi ved ikke hvad virkningen er.


Kvinderådet støtter kampagnen "Søren Pind, grib ind", der er igangsat af Dansk Kvindesamfund m.fl., og vi opfordrer alle til at skrive under.  

link her - du er meget velkommen til at dele den på de sociale medier.

Link til åbent brev til justitsministeren her.


Nyt Folketing, ny formand, ny ligestillingsminister, nye ligestillingsordførere, nyt ligestillingsudvalg

Folketingsvalget i juni, samme måned som vi fejrede kvindernes 100 års valgretsjubilæum, blev desværre ikke en fest for ligestillingen. Kvinderepræsentationen i folketinget faldt fra 39% til 37%. Af de tre store partier er det Dansk Folkeparti der med 41% har den største kvinderepræsentation blandt sine folketingsmedlemmer, dernæst kommer Socialdemokraterne med 38% mens Venstres folketingsgruppe kun har 26% kvinder. Det passer meget godt med andelen af kvindelige ministre i Lars Løkke Rasmussens regering, der er 5 ud af 17, svarende til 29%. Ellen Trane Nørby blev ligestillingsminister (og børne- og undervisningsminister), Eva Kjer Hansen sidder på posten som miljø- og fødevareminister, social- og indenrigsminister er Karen Ellemann, Sophie Løhde blev sundheds- og ældreminister mens Inger Støjberg tager sig af udlændinge-, integrations- og boligministeriet.

Folketingets ligestillingsudvalg har også fået nye medlemmer. Det 29 personer store udvalg har fået Mette Abildgaard fra de Konservative som formand, mens Socialdemokraternes Yildiz Akdogan er udnævnt til næstformand. Eneste mandlige ligestillingsordfører er Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokraterne.

Eneste bastion ift. kvinderepræsentation, der blev væltet i forbindelse med folketingsvalget, var valget af Pia Kjærsgaard til folketingets formand. Det er første gang, at en kvinde indtager den plads og det er altid glædeligt, når bastioner falder - også selvom vi gerne havde set en person med en ligestillingsprofil på posten.

Det bliver spændende at følge arbejdet i det nye folketing. På ligestillingsfronten er der meget at se til og rive i, hvis man tør – lad os bare nævne tre som det forrige Folketing ikke fik gjort det store ved: Ligeløn, ligestillet barsel og kvindelig repræsentation.

  • Se de 9 partiers ligestillingsordførere her

  • Se de 29 medlemmer af folketingets ligestillingsudvalg her

FNs udviklingsmål: Fra MDGs til SDGs

Fra 2000 til 2015 havde FNs medlemslande vedtaget udviklingsmålene ”Millennium Development Goals” (MDGs), der bl.a. drejede sig om at nedbringe børnedødeligheden med to tredjedele, sikre et bæredygtigt miljø og sikre kvinder ligestilling. Arbejdet for kvinders ligestilling havde i MDGs sin ”egen” pind, mål nr. 3, med dertil hørende undermål.

Nu skriver vi 2015, slut året for MDGs, og spørgsmålet har derfor i nogle år været om FN skulle opsætte nye mål til at afløse og følge op på MDG målene og om verdens nationer kunne blive enige om fælles udviklingsmål. Et af spørgsmålene har også været, om kvinders ligestilling igen skulle have sin egen ”pind”.

Nye mål

Og JA – verden skal have nye udviklingsmål, bæredygtige udviklingsmål, frem mod 2030. Denne gang hedder de Sustainable Development Goals (SDGs) og er at finde i det overordnede dokument ”Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” (link nederst i teksten). Efter en mere end to år lang proces var der i starten af august enighed og opbakning blandt FNs 193 medlemsstater til ovennævnte dokument, som indeholder 17 nye overordnede bæredygtige udviklingsmål (SDGs). Ved et FN møde i slut september i New York skal verdens regeringsledere formelt vedtage planen, der de næste 15 år udstikker retningslinjerne for FNs medlemsstaters arbejde hen imod en bæredygtig udvikling for alle.

Og JA – kvinders ligestilling fik sin egen pind, ”Achieve gender equality and empower all women and girls” hedder mål nr. 5 med tilhørende delmål. De 9 delmål handler bl.a. om at sikre kvinders deltagelse i beslutningsprocesser, afskaffe vold mod kvinder og piger, arbejde mod omskæring af piger, forhindre tvangsægteskaber og sikre kvinders reproduktive rettigheder og sundhed (med henvisning til Beijing Platform for Action). Læs resten af delmålene i deres fulde ordlyd i nedenstående link.

Kvinder og ligestilling er dog ikke kun nævnt i mål 5. I andre af de overordnede måls delmål er fokus på kvinder også nævnt. For eksempel i mål 13, der går på klima forandringer, er vigtigheden af at fokusere på bl.a. kvinder i kapacitetsopbygning og planlægning nævnt i et delmål, samt i mål 8 der handler om at fremme en bæredygtig økonomisk vækst, jobskabelse og ordentligt arbejde til alle, hvor lige løn for arbejde af samme værdi er nævnt i et delmål.

Udenrigsminister Christian Jensen glæder sig over at ligestilling er med

”Jeg er meget tilfreds med, at centrale danske prioriteringer som ligestilling, miljø og klima og menneskerettigheder er afspejlet i slutdokumentet” siger Kristian Jensen i en pressemeddelelse, der også fremhæver at ”ligestilling står stærkt i den nye dagsorden, hvor der også er fokus på lige adgang til uddannelse, sundhed, økonomiske ressourcer og politisk deltagelse. Det understreges, at fuld ligestilling er afgørende for at nå målene. Når halvdelen af verdens befolkning fortsat nægtes rettigheder, fuld adgang og aktiv deltagelse i samfundet, bliver menneskers fulde potentiale ikke udnyttet”. Vi glæder os over Udenrigsministerens understregning af, at ligestilling er en central dansk prioritering.

Mogens Lykketoft, Formand for FN’s generalforsamling, skriver i et indlæg i Politiken d. 15. aug. at ”FN-dokumentet er revolutionerende, fordi det fastslår, at kamp mod fattigdom og mod miljøødelæggelse er to sider af samme sag”.

Og hvad så, bliver det til noget?

Der er mange mål. 17 overordnede og over 150 delmål eller targets, som FN kalder dem. Det er mange, for mange, har en del af kritikken lydt. Og ja, det er rigtigt, men vi vil helst ikke undvære nogle af de mål, der er på vores område, og sådan har alle det nok med de områder, der lige præcis vedrører dem og det man arbejder med.

Implementeringen og den konkrete målsætning bliver en af de helt store udfordringer, hvad man i FN naturligvis er opmærksomme på. I dokumentet står bl.a.

“Targets are defined as aspirational and global, with each government setting its own national targets guided by the global level of ambition but taking into account national circumstances. Each government will also decide how these aspirational and global targets should be incorporated in national planning processes, policies and strategies. “

(Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development, s. 11, #55)

Det er ambitiøse mål, mange bliver svære at måle på, lande vil mangle penge til at følge op på nogle af målene, strategi diskussioner vil opstå og der er meget, der kan gå galt. Vi er dog glade for, at verdens lande igen er blevet enige om fælles mål og målsætninger, selv om man altid kan diskutere form og indhold. At fastholde fokus på ligestilling, og at det har fået sit eget overordnede mål (nr. 5) og endvidere også er nævnt i nogle af de andre overordnede måls delmål, er vi meget tilfredse med.

Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet

Danmark til eksamen i menneskerettigheder

I starten af 2016 skal menneskerettighedssituationen i Danmark bedømmes af FNs Menneskerettighedsråd. Denne procedure hedder UPR (Universal Periodic Review).

For at de andre FN lande kan vurdere situationen opfordres civilsamfundet til at indsende rapporter. Vi har i juni måned sammen med 16 andre civilsamfundsorganisationer indsendt en fælles UPR rapport til FN. Vi forholder os til konventionerne og menneskerettighedssituationen i Danmark.

Tilsammen har vi lavet 42 såkaldte recommendations, altså anbefalinger til at forbedre forholdene og menneskerettighedssituationen i Danmark. Vi har fra vores side specielt spillet ind på områderne vold mod kvinder, ligeløn, trafficking og mainstreaming.

Den danske regering skal senest aflevere sin rapport til FN d. 26. oktober. I begyndelsen af 2016 skal Danmark eksamineres i Geneve under UPR arbejdsgruppens samling. Her skal de andre lande komme med forslag til Danmark til forbedring af problematiske områder. Vi håber naturligvis, at de lader sig inspirere af vores rapport og de områder, vi har nævnt.

I juni 2016 skal FN's Menneskerettighedsråd endelig vedtage resultatet af eksaminationen. Da Danmark sidst var til eksamination endte det med 133 anbefalinger til Danmark. Disse kan den danske regering acceptere eller afslå. Danmark endte med at acceptere 107 af de 133 anbefalinger, men flere af dem de accepterede, synes vi ikke de har gjort noget eller særlig meget ved, så nogle ting har vi nævnt igen, bl.a. på vold mod kvinder området.

Vores fælles UPR rapport kan du læse her

 

Forkvindevalg

Kvinderådet holder ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med repræsentantskabsmøde d. 5. oktober. I april i år trak Trine Porret Randahl Larsen sig fra forkvindehvervet af personlige grunde, og styrelsen konstituerede næstforkvinde Nanna Højlund som forkvinde. Forkvinden vælges af generalforsamlingen, og derfor skal der være valg. Nanna Højlund, der er valgt ind for FOA, stiller op til posten som forkvinde, og alle medlemsorganisationer kan indstille en kandidat inden deadline d. 21. september 2015.

Invitation til ekstraordinær generalforsamling og repræsentantskabsmøde sendes ud senest d. 11. september 2015.

Women Deliver i København 2016

 

Women_deliver_logo.gif

16. - 19. maj er Bella Center rammen for den internationale konference Women Deliver. Konferencen handler om at sikre piger og kvinders sundhed, rettigheder og trivsel, men med en bred tilgang til hele ligestillingsområdet.


Forberedelserne er i fuld gang, og programmet for konferencen er ved at tage form. I Danmark er der nedsat et konsortium, der tager sig af at skabe interesse for konferencens temaer og koordinere de forhåbentlig mange aktiviteter, der vil finde sted i forbindelse med konferencen - men udenfor selve konferenceprogrammet. Alle, der har lyst til at lave en event, kan kontakte konsortiet på WD@hansenagenda.dk. Det næste inspirationsmøde for interesserede er 1. september kl. 14 - 16, tilmelding her

 

Der er desværre ikke nogen særskilt pulje at søge til aktiviteterne, så det gælder altså om at fundraise, finde sig nogle makkere med penge eller bruge fantasien og sansen for low-budget aktiviteter. Det er vi jo så vant til.

 

Kvinderådet hører meget gerne fra medlemsorganisationer, der har arrangementer i støbeskeen, og vi kan bistå med at formidle initiativer videre på vores hjemmeside og facebook.

 

Læs om Women Deliver her

Det Arabiske Initiativ giver håb

Foto: Den syriske menneskeretsadvokat Laila Alodaat taler ved konferencen


 

Giver det mening at sammenligne seksuel vold mod kvinder i så forskellige lande som Egypten, Danmark, Marokko, Syrien, Libanon, Sverige og Tunesien? Er der fælles træk i den måde medierne i disse lande kommunikerer om seksuel vold? Er stereotype manderoller i Libanon interessante for feminister i Danmark? Ja, ja og ja.

 

I maj gennemførte Kvinderådet en international konference om seksuel vold mod kvinder i Mellemøsten, Nordafrika og Danmark. Den ene dag var der fokus på seksuel vold og medier, kønsroller, kønsidentitet og aktionsformer. Næste dag var koncentreret om seksuel vold i krig og konflikt med konkret udgangspunkt i FN resolution 1325 og situationen i Syrien. Den gennemgående reaktion under konferencen og i den efterfølgende evaluering var, at der er så meget fælles gods at tale ud fra og så meget inspiration at hente, at denne form for internationalt samarbejde simpelthen giver håb, som det blev sammenfattet af en deltager.

 

Et emne, der i særlig grad vakte interesse, var spørgsmålet om hvordan man kan arbejde med stereotype forestillinger om maskulinitet. Seksuel vold og chikane i det offentlige rum er et andet eksempel på et fænomen, der udfolder sig i samtlige lande, og hvor det giver rigtig god mening at diskutere, hvordan forskellige former for aktivisme virker.

 

Konferencer alene gør ikke i sig selv den store forskel. Det gør derimod de langvarige, solide partnerskaber mellem kvindeorganisationer i MENA og Danmark. Gennem Det Arabiske Initiativ har vi mulighed for at støtte kvindeorganisationernes arbejde for rettigheder, indflydelse og demokrati. Vi er med til at opbygge stabile netværk, der giver kvinderne større gennemslagskraft i deres samfund. Vi er med til at fremme vidensdeling, og vi bliver selv klogere. Så selv om det er lidt sværere at måle effekterne af den slags projekter, end det er at måle på antal byggede veje eller vaccinerede børn, er vi igen blevet bekræftet i værdien af internationalt samarbejde mellem feminister.

 

Kvinderådet, LOKK og Danner er i fællesskab partner under Det Arabiske Initiativ med et program om bekæmpelse af vold mod kvinder. Konferencen blev arrangeret i samarbejde med KVINFO og Euro-Mediterranean Human Rights Network. 

 

  • Læs mere om Det Arabiske Initiativ her:

     

Kvinderådet genudpeget til plads i ØSU


Kvinderådets næstforkvinde Mette Kindberg er genudpeget til at repræsentere civilsamfundets interesser i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) for en 5-årig periode. Udvalget er høringsorgan og yder ekspertrådgivning til EU kommissionen og parlamentet.

Af ØSUs nuværende 353 medlemmer er der ganske få, der repræsenterer ekspertviden om kvinders rettigheder og køn. Derfor er vi meget glade for, at man fra dansk side har valgt at genudpege Mette Kindberg til en af de ni danske pladser i ØSU.

Læs mere om ØSU her http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.da.home

Øjeblikke af frihed - en antologi om kvinders liv. KØB DEN for kun kr. 100,-

Den står så smukt på boghandlerens hylde, den findes på biblioteket - og i Kvinderådets sekretariat i kassevis. Kvinderådets antologi "Øjeblikke af frihed" er 22 korte historier om, hvordan betingelserne for kvinders liv har ændret sig, og stadig ændrer sig.

 

Det er en bog om betydningen af lige rettigheder for kvinder og mænd, fortalt af unge og gamle kvinder og dem midt imellem, af dem med lange uddannelser og dem uden, af kvinder i vidt forskellige professioner og med vidt forskellige opfattelser af, hvad ligestilling betyder. Komiker Sanne Søndergaard, udenrigskorrespondent Simi Jan, Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, 3Fs Jane Korczak og Kvinderådets egen fhv. forkvinde advokat Jytte Lindgaard er nogle af dem, der byder ind med tankevækkende overvejelser om ligestilling.

 

Antologien er Kvinderådets bidrag til markeringen af 100-året for kvinders valgret. Vi håber, den vil blive brugt i undervisning, og at den kommer til at pryde et hav af gaveborde.

 

Vi har enkeltpersoner, der har købt til sig selv og til gave, samt foreninger og organisationer der har indkøbt et større antal til brug til interne og eksterne gaver i året for kvinders 100 års valgret. En idé til din organisation. Ring ind til sekretariatet på 3312 8087 og bestil.

 

 

 

 

 

"Øjeblikke af frihed" er redigeret af journalist Hanne Fokdal Barnekow, udg. People'sPress. Pris for over 300 siders guldkorn er 100 kr. Bogen kan købes i boghandleren eller direkte hos Kvinderådet.